Välj rätt, välj dig.

Psykisk hälsa, medvetenhet och mental träning.

Precis som vi behöver träna fysisk för att få en välmående kropp så behöver vi träna mentalt för att få ett välmående sinne. Här får du grunderna, verktygen och vinsterna inom mental träning till ett ökat välmående och en rikare framtid för din personal, dina elever och din organisation.

Din resa börjar idag, här och nu.

Psykisk ohälsa ökar.

Den psykiska ohälsan hos ungdomar och kvinnor har ökat de senaste 10 åren. De senaste siffrorna hämtade från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och försäkringskassan pekar på att över en miljon svenskar hämtade ut antidepressiva läkemedel under 2020. 12 – 17 procent av Sveriges invånare upplever att de känner sig stressade och över 40 procent av alla sjukskrivningar som görs är relaterade till psykisk ohälsa och långvarig stress.

Psykisk ohälsa på arbetsplatser.

Psykisk ohälsa utgör idag den dominerande delen av antalet långtidssjukskrivningar på arbetsplatser. Detta enligt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds (Forte) senaste rapport kring psykisk ohälsa, arbete och sjukfrånvaro. Sveriges riksdag hänvisar till att det finns vetenskapligt bevisade samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, obalans mellan ansträngning och belöning samt rollkonflikter har pekats ut som riskfaktorer för att personal ska drabbas av psykisk ohälsa och sjukskrivas från arbetet.

Psykisk ohälsa i skolan och bland ungdomar.

Nästan 50 procent av 15-åringarna upplever långvarig stress som kan utlösa psykisk ohälsa, besvär och sjukdomstillstånd. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom som magont, smärta i axlar och rygg, huvudvärk och sömnlöshet fördubblats. Utifrån folkhälsomyndigheten så är det allt fler barn och unga i Sverige som rapporterar psykisk ohälsa. Det är troligt att brister i skolans funktion har bidragit till den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga, liksom press på grund av de ökade kraven på arbetsmarknaden.

Vad är orsaken till psykisk ohälsa?

Fakta pekar på att stor del av psykisk ohälsa beror på långvarig stress, press, höga krav, avsaknad kontroll, obalans mellan ansträngning och belöning samt rollkonflikter. I en värld som är ekonomistyrd och resultatfixerad så är det lätt att man känner krav, måsten och förväntningar utifrån andra som man behöver leva upp till. Man kan känna utanförskap, att man inte passar in i ekorrhjulet och det uppbyggda världssystemet eller att man har obalans i sitt vardagsliv.

Hur påverkas man av psykisk ohälsa?

Någon som upplever psykisk ohälsa kan få problem med fysiska rörelser och uppleva smärta i kroppen. Det kan vara magont, smärta i axlar och rygg samt huvudvärk. Många upplever sömnproblem, ångest och oro som gör att deras immunförsvar försvagas och ens välmående blir nedsatt. Vid långvarig psykisk ohälsa kan man känna sig apatisk, få avsaknad aptit, uppleva ångestattacker, känna avsaknad mening med livet och tappa samhörighet till sig själv och det övriga livet.

Hur drabbas samhället och omgivningen av psykisk ohälsa?

Utöver individen som drabbas av psykisk ohälsa eller stressrelaterade sjukdomar så kan även omgivningen, verksamheten och samhället påverkas i stort. Utifrån Vision så är slutsumman för rekrytering, introduktion, inskolning av ny personal samt kostnader för avveckling av medarbetaren som lämnar,  i genomsnitt en halv miljon kronor – vid varje nyanställning. Enligt rapport från försäkringskassan 2019 så betalades runt 30 miljarder ut i sjukpenning, varav 12 miljarder för psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar.

Hur stärker vi den psykiska hälsan?

Av egen erfarenhet, forskning och fakta så är en av lösningarna mental träning och mindfulness. Mental träning bidrar till både muskulär och mental avslappning, en högre självkänsla och meningsfullhet, en tydlig vision och målbild mot det önskade läget, en ökad fokus- och koncentrationsförmåga samt en positivare attityd och inställning till livet i stort samt hantering av både med- och motgångar. Jag som mental tränare och coach erbjuder både paketlösningar men också tjänster inom utvalda områden utifrån behov.

Erbjudanden och mentala träningsprogram.

Vill ni förbättra era prestationer och frigöra er inre potential och kreativitet för att kunna sätta och nå de mål som ni brinner mest för? Vill ni ha en mer avslappnad och balanserad vardag med mer energi och fokus på rätt saker?

Jag erbjuder mental träning som helhetspaket eller i utvalda kategorier utifrån dina behov.

Mental träning

6-stegsprogram
Avslappning
Självbildsträning
Målbildsträning
Fokusträning
Attitydsträning

Avslappning

Andningsövningar
Muskulär avspänning
Mental avspänning
Stresshantering
Återhämtning
Sömn

Självbild

Självkännedom
Självkänsla
Självförtroende
Självtillit
Självinsikt
Självbild

Målbilder

Motivation
Drivkraft
Målsättning
Visualisering
Prioriteringar
Beslut

Fokusträning

Fokus
Distraktioner
Effektivisering
Kreativitet
Produktivitet
Balans

Livskvalitet

Inställning
Förändringsarbete
Medgångar
Motgångar
Livssyn
Tacksamhet

Läs mer om programmen.

Mentala träningsprogram.

Programmen består av föreläsningar, coachning och mental träning där ni får ta del av de senaste mentala verktygen, faktan och övningarna tillsammans med mig och Ett medvetet sinne. Välj mellan specifika ämnen eller ett kör helhetsprogram med alla delar som ingår inom mental träning på tider och priser som anpassas utifrån dig som kund. Tillsammans skapar vi ett schema och ett program som passar dina förutsättningar och önskade mål.

Med 10 års erfarenhet inom personlig utveckling och mental träning kommer jag som mental tränare och coach hjälpa er att träna upp mentala förmågor genom teori varvat med praktiska övningar. Ni kommer få mentala verktyg som bland annat ger ökad medvetenhet, närvaro och en vardaglig livsbalans som i sin tur leder till ökad produktivitet, livsglädje och välmående.